Pomoce naukowe

Podczas wszystkich części zawodów centralnych będzie możliwość korzystania z następujących pomocy naukowych:

  • kalkulatora prostego lub naukowego,
  • kalkulatora graficznego, np. Desmos,
  • kalkulatora macierzy, np. Desmos lub R,
  • arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel lub Calc,
  • środowiska obliczeniowego R,
  • wybranych usług on-line umożliwiających obliczenia naukowe i przeszukiwanie baz danych: BLAST, PDBUniProt i Pfam,
  • wybranych programów do analiz filogenetycznych: ClustalXPAUP i FigTree,
  • programu do redagowania sekwencji nukleotydowych:
    ApE.

Instalacja wybranych pomocy naukowych leży w gestii uczestników zawodów centralnych. Komitet Główny nie udziela wsparcia informatycznego – umiejętność konfiguracji wirtualnej przestrzeni roboczej uważamy za niezbędną cechę młodych naukowców sprawdzaną podczas zawodów.