Regulacje w sprawie olimpiad

Wczoraj, 25 marca br., zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów. Najważniejsze rozstrzygnięcia przedstawiamy poniżej:

  1. od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od  26 marca br., olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;
  2. wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad;
  3. należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.;
  4. organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej.

Jednocześnie informujemy, że przepisy dotyczą wszystkich olimpiad przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych –  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami).