Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników 49 Olimpiady Biologicznej przebiegają bez większych zakłóceń. Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznego recenzenci oraz biuro Komitetu Głównego wykonują pracę zdalną, ale niestety przewidujemy opóźnienia wynikające np. z opieki pracowników nad dziećmi w wieku szkolnym.

Czekamy na decyzję MEN w jakim stopniu Komitet Główny mógłby wykorzystać wyniki recenzji prac badawczych w celu utworzenia listy rankingowej zawodów centralnych. Na tę chwilę zostało odwołane spotkanie panelistów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Nie wyobrażamy sobie także ustnej obrony pracy badawczej, ale rozważamy jej formę korespondencyjną. Wymagałoby to jednak zmian w regulaminie Olimpiady, a to z kolei pociąga konieczność zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (obecnie prawo nie pozwala na zmianę regulaminu w ciągu roku szkolnego).

Komitet Główny zakłada, że nawet jeżeli prace badawcze nie zostaną wykorzystane do utworzenia listy rankingowej, to będą rozesłane do uczestników w celach czysto edukacyjnych.