Decyzje o zmianie miejsca przystąpienia do zawodów okręgowych

KGOB rozpatrzył wnioski o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów okręgowych. Niestety, przeciwnie niż w latach ubiegłych, ze względu na dużą liczbę wniosków nie wszystkie mogły być rozpatrzone pozytywnie. Stosowne decyzje zostały wysłane na adresy poczty elektronicznej szkół. Aktualny status dyrektor szkoły może też sprawdzić także po zalogowaniu do Systemu Obsługi Konkursów.

Łącznie wpłynęło 70 prawidłowych od strony formalnej wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 21 z nich. Pozostałe 49 wniosków dotyczyło zmiany z okręgu kieleckiego (świętokrzyskie i śląskie) na krakowski (małopolskie i podkarpackie). Akceptacja tych wniosków oznaczałaby wzrost wysiłku komitetu krakowskiego o ponad 50%, co mogłoby doprowadzić do zakłócenia przebiegu zawodów.

Osoby, których wnioski zostały odrzucone, a znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (np. niepełnosprawność) są proszone o wysłanie pisma na adres kgob@biol.uw.edu.pl