Kolejny start w Olimpiadzie Biologicznej

Załącznik nr 2 do regulaminu Olimpiady Biologicznej mówi: W przypadku ponownego startu w zawodach OB Uczestnik zobowiązany jest wykonać każdorazowo NOWĄ pracę badawczą.

Jak należy interpretować ten zapis?

KGOB zakłada, że wykonana praca badawcza to taka, która została zdeponowana w systemie elektronicznym w postaci pliku PDF. W związku z tym, jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczestnik zgłosił temat pracy badawczej i został zaakceptowany przez właściwy komitet okręgowy, ale praca nie została zdeponowana w postaci pliku PDF, to ten sam temat może zostać wykorzystany w bieżącym roku szkolnym.

Natomiast uczestnicy, których prace zdeponowane zostały w systemie elektronicznym muszą wykonać nową pracę badawczą, a wiec taką, która rozwiązuje nowy problem badawczy. Niedopuszczalne jest więc literalne powtórzenie eksperymentu lub obserwacji z zeszłego roku (nowe wyniki, ale ten sam problem badawczy). Nie wolno także ograniczyć się jedynie do pobierania prób z innych miejsc, np. badać stopnia zanieczyszczenia powietrza w tej samej miejscowości z wykorzystaniem ponownie skali porostowej, ale wykorzystując inne losowo wybrane ulice do spisu porostów (nowe próby, ale ten sam problem badawczy). Niewłaściwym też będzie rozbudowanie lub kontynuacja poprzednich badań przez włącznie starych i nowych wyników do jednej puli podczas analiz statystycznych. Można natomiast odnieść się do swoich poprzednich wyników w dyskusji podając odpowiednią cytację. Nie będą również akceptowane tematy prac, które różnią się od poprzednich jedynie nieistotnymi zmianami metodyki, np. zmiana sposobu pomiaru pH z papierka lakmusowego na urządzenie elektroniczne.