Zawody szkolne – procedura odwoławcza

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pkt. 4.2.1. x Regulaminu Olimpiady Biologicznej:

„Uczestnikowi zawodów szkolnych przysługuje prawo odwołania się od klucza odpowiedzi w przypadku, gdy uzna, iż pytanie zawierało błędy merytoryczne w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia zawodów”

Odwołanie należy złożyć pisemnie do dnia 13.10.2016 r. drogą elektroniczną na adres: kgob@biol.uw.edu.pl lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
ul. I. Miecznikowa 1 pok. 26A
02-096 Warszawa

Odwołanie może wnieść zarówno Uczestnik jak i opiekun zgodnie z pkt. 6.2 Regulaminu Olimpiady Biologicznej:

„Odwołanie Uczestnik składa bezpośrednio lub w jego imieniu – nauczyciel lub prawny opiekun, na piśmie do Przewodniczącego KG w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia modelu odpowiedzi lub wyników punktowych w przypadku egzaminów pisemnych odbywających się podczas zawodów I i II stopnia. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis oraz dane kontaktowe zarówno do szkoły jak i do ucznia.”

Odwołania telefoniczne lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Zgodnie z pkt. 6.4.: „Przewodniczący KG rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana na adres autora odwołania oraz do Dyrektora Szkoły, w której uczy się Uczestnik.”

Komisje Szkolne prosimy o spójną ocenę prac wg zasad oceniania rozwiązań zadań opublikowanych w dniu egzaminu. Po nadesłaniu wszystkich odwołań Prezydium KGOB podejmuje decyzję o ich uznaniu bądź odrzuceniu i w przypadku modyfikacji klucza odpowiedzi weryfikuje wyniki uzyskane przez WSZYSTKICH Uczestników danej edycji Olimpiady. Zgodnie zaś z harmonogramem nie później niż dnia 31.10.2016 r. ogłasza ostateczne wyniki eliminacji szkolnych.

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej