Procedura przeprowadzania zawodów szkolnych Olimpiady Biologicznej

Aby prawidłowo przeprowadzić zawody szkolne Olimpiady Biologicznej proszę przestrzegać poniższego planu.

Należy zalogować się do SOK (Systemu Organizacji Konkursów) za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które otrzymali Państwo podczas rejestracji szkoły http://rejestracja.olimpbiol.pl

Proszę kliknąć zakładkę „Moja Szkoła” i sprawdzić czy dane Szkoły są poprawne.

1. Pobranie testu

Aby pobrać test, należy kliknąć zakładkę „Konkurs”, a następnie wybrać „Pokaż informacje o konkursie” . Otworzy się  strona z datami dotyczącymi Etapu szkolnego.

Proszę wybrać: „Etap szkolny – testy” i kliknąć „Pobierz plik” .

Test będzie dostępny  7 października 2016 roku od godziny 9.00.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad  poufności! Zgodnie z regulaminem Olimpiady Biologicznej:

„W przypadku ujawnienia informacji prawnie chronionych przed rozpoczęciem egzaminu lub nieprawidłowości w działaniach Komisji Szkolnej polegających na bezpośrednim i celowym zawyżaniu wyniku Uczestnika, Szkoła jest dyskwalifikowana na okres trzech lat z zawodów OB. O zdarzeniu informowane jest MEN oraz Kuratorium Oświaty właściwe dla danej jednostki dydaktycznej.” (Regulamin OB pkt. 4.2.1.vi)

Test oraz karty odpowiedzi proszę wydrukować dla każdego ucznia biorącego udział w zawodach. Karty odpowiedzi muszą być wydrukowane dwustronnie! Uczestnicy zobowiązani są do ich wypełniania długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Niezbędne jest podanie przez Ucznia numeru PESEL.

2. Przeprowadzenie Testu

Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwa Komisja Szkolna, w skład której musi wchodzić przynajmniej jeden nauczyciel biologii. Przewodniczącym Komisji Szkolnej także musi być nauczyciel biologii.

Test rozpoczyna się w całej Polsce 8 października o godzinie 9.00 i trwa do godziny 10.30.

Nie ma możliwości przeprowadzenia zawodów w innym terminie!

3. Pobranie klucza odpowiedzi

Klucz odpowiedzi będzie dostępny w od godziny 11.00. Aby je pobrać należy:

Wybrać zakładkę „Pokaż informacje o konkursie” .

Otworzy się  strona z datami dotyczącymi Etapu szkolnego.

Proszę wybrać : „Etap szkolny – odpowiedzi” i kliknąć „Pobierz plik”.

Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany także na stronie internetowej Olimpiady Biologicznej.

4. Przesłanie danych

Komisja Szkolna ocenia prace i przesyła wyniki za pomocą systemu elektronicznego (SOK) nie później niż 4 dni od dnia zawodów, czyli do 12 października 2016 roku. Protokół będzie dostępny w systemie obsługi konkursu od dnia eliminacji szkolnych przez 4 dni.

Aby przesłać dane, należy kliknąć zakładkę „Konkurs” a następnie  „Wypełnij protokół”. Po wypełnieniu protokołu i przesłaniu go drogą elektroniczną do KGOB, należy go wydrukować, a członkowie Komisji Szkolnej zobowiązani są się na nim podpisać.

Komisja sporządza kopie sprawdzonych arkuszy odpowiedzi Uczestników, które archiwizuje Dyrektor Szkoły do końca danego roku szkolnego. Oryginały arkuszy odpowiedzi wraz z uzupełnionym protokołem w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia odbycia zawodów, czyli do 12 października Dyrekcja Szkoły przesyła do biura KGOB w Warszawie. Uczestnicy, których arkusze zostaną wysłane w późniejszym terminie nie są klasyfikowani (decyduje data stempla pocztowego).