Zawody centralne

Informacje podstawowe

Zawody centralne odbędą się zgodnie z harmonogramem 47 Olimpiady Biologicznej w dniach 20-23 kwietnia na Wydziale Biologi Uniwersytetu Warszawskiego w budynku przy ulicy Miecznikowa 1. Obecność uczestników jest obowiązkowa od popołudnia 20 kwietnia, kiedy po uroczystym rozpoczęciu zawodów odbędzie się zapoznanie uczestników z poszczególnymi pracowaniami praktycznymi, a także przez cały dzień 21 i 22 kwietnia podczas trwania części praktycznej w sobotę oraz egzaminu teoretycznego i obrony pracy badawczej w niedzielę. Uroczyste zakończenie zawodów połączone z ceremonią udekorowania uczestników medalami odbędzie się rano w poniedziałek 23 kwietnia.

Plan zawodów dla uczestnika

Plan zawodów dla nauczyciela

Przygotowania uczestników do zawodów

Komitety okręgowe Olimpiady Biologicznej będą prowadziły w kwietniu szkolenia przygotowujące uczestników do praktycznej części zawodów. Zakres szkolenia:

 • botanika (4-5 godz.):
  • wykonywanie preparatów mikroskopowych (w szczególności nietrwałych),
  • prowadzenie obserwacji mikroskopowych (obsługa mikroskopu, ustawieni oświetlenia, itd.),
  • rozpoznawanie organizmów w oparciu o klucze dychotomiczne,
  • wykonanie podstawowych barwień tkanek roślinnych.
 • zoologia (3-4 godz.):
  • sekcja bezkręgowców na przykładzie dżdżownicy i gąsienicy,
  • sekcja kręgowca na przykładzie pstrąga.
 • biochemia (3-4 godz.):
  • obsługa pipet automatycznych o zakresie objętości 2-20 μl, 20-200 μl i 200-1000 μl,
  • przygotowywanie roztworów (stężenia molowe i procentowe) oraz ich rozcieńczanie w celu przygotowania roztworu zawierającego właściwe stężenie wybranej substancji,
  • dobra organizacja pracy w laboratorium np. przy prowadzeniu reakcji enzymatycznych w wielu równoległych próbach.

Daty szkoleń zostaną opublikowane po 22 marca. Szkolenia będą się odbywały wyłącznie w okręgu macierzystym uczestnika, tzn. w okręgu wynikającym z lokalizacji szkoły, do której uczęszcza. Poza wyznaczonymi szkoleniami Komitet Główny ani komitety okręgowe nie prowadzą dodatkowych zajęć dla uczestników zawodów centralnych.

Prosimy uczestników oraz nauczycieli o zapoznanie się z programem Olimpiady Biologicznej określającym zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący podczas zawodów centralnych, a także z zadaniami z zawodów centralnych 46 Olimpiady Biologicznej. Pomocne w przygotowaniach mogą być także fotografie oraz film z ubiegłorocznych zawodów. W zakładce informatory znajdują się dokumenty oraz materiał filmowy z poradami na temat przygotowania się do zawodów centralnych.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników zostaną rozesłane drogą elektroniczną do szkół po 25 marca.

Waga poszczególnych zadań w ocenie końcowej zawodnika

 • Każda z czterech pracowni praktycznych – 15% (łącznie 60%)
 • Egzamin pisemny – 20%
 • Obrona pracy badawczej – 20%

Poszczególne wagi zostały dobrane tak, aby każde z sześciu zadań miało porównywalną wagę odzwierciedlającą podobny poziom trudności oraz wysiłek uczestnika włożony w przygotowanie się do zawodów. Każda z pracowni praktycznych oraz egzamin pisemny trwają 1 godz. i 30 min. Obrona pracy trwa około 15 min., ale jej wykonanie często angażowało zawodnika na wiele dni. Egzamin pisemny będzie składał się z 40 zadań, a na każdej z pracowni będzie można zdobyć maksymalnie 30 pkt. Oznacza to, że po uwzględnieniu powyższych wag udział jednego punktu w ocenie końcowej uczestnika będzie wynosił 0,5%.

Pragniemy podkreślić, że w czasie trwania zawodów niedopuszczalne jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Ujawnienie takiego urządzenia będzie wiązało się z natychmiastową i bezwzględną dyskwalifikacją uczestnika. Z tego powodu zalecamy pozostawienie telefonów komórkowych, tabletów i laptopów w hotelu. W czasie trwania zawodów KGOB nie umożliwia przechowania ww. urządzeń.