Zawody trzeciego stopnia

Informacje podstawowe

Zawody centralne odbędą się zgodnie z harmonogramem 48 Olimpiady Biologicznej w dniach 12-14 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w budynku przy ulicy Miecznikowa 1. Obecność uczestników jest obowiązkowa od popołudnia 12 kwietnia, kiedy po uroczystym rozpoczęciu zawodów odbędzie się zapoznanie uczestników z poszczególnymi pracowaniami praktycznymi, a także przez cały dzień 13 i 14 kwietnia podczas trwania części praktycznej w sobotę oraz egzaminu teoretycznego i obrony pracy badawczej w niedzielę. Uroczyste zakończenie zawodów połączone z ceremonią udekorowania uczestników medalami odbędzie się rano w poniedziałek 15 kwietnia.

Informacje organizacyjne

Plan zawodów dla uczestnika

Plan zawodów dla nauczyciela

Przygotowania uczestników do zawodów

Komitety okręgowe Olimpiady Biologicznej będą prowadziły w marcu lub kwietniu (data zależy od właściwego komitetu okręgowego) szkolenia przygotowujące uczestników do praktycznej części zawodów. Warsztaty i wszystkie materiały są bezpłatne, natomiast koszty podróży, wyżywienia, itp. w czasie warsztatów pokrywają sami uczestnicy. Zakres szkolenia:

 • statystyczno-filogenetyczna (2 godz.):
  • program ApE do analizy restrykcyjnej, projektowania starterów i klonowania in silico,
  • program ClustalX do tworzenia przyrównań sekwencji molekularnych,
  • program PAUP do obliczania drzew filogenetycznych,
  • program FigTree do wizualizacji drzew filogenetycznych,
  • program BLAST do wyszukiwania sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych w bazach danych,
  • bazy danych PDB, UniProt i Pfam.
 • botanika (3-4 godz.):
  • wykonywanie preparatów mikroskopowych (w szczególności nietrwałych),
  • prowadzenie obserwacji mikroskopowych (obsługa mikroskopu, ustawieni oświetlenia, itd.),
  • rozpoznawanie organizmów w oparciu o klucze dychotomiczne,
  • wykonanie podstawowych barwień tkanek roślinnych.
 • zoologia (3-4 godz.):
  • sekcja bezkręgowców na przykładzie dżdżownicy i karaczana,
  • sekcja kręgowca na przykładzie ryby.
 • biochemia (3-4 godz.):
  • obsługa pipet automatycznych o zakresie objętości 2-20 μl, 20-200 μl i 200-1000 μl,
  • przygotowywanie roztworów (stężenia molowe i procentowe) oraz ich rozcieńczanie w celu przygotowania roztworu zawierającego właściwe stężenie wybranej substancji.

Szkolenia będą się odbywały wyłącznie w okręgu macierzystym uczestnika, tzn. w okręgu wynikającym z lokalizacji szkoły, do której uczęszcza. Poza wyznaczonymi szkoleniami Komitet Główny ani komitety okręgowe nie prowadzą dodatkowych zajęć dla uczestników zawodów centralnych.

Prosimy uczestników oraz nauczycieli o zapoznanie się z programem Olimpiady Biologicznej określającym zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący podczas zawodów centralnych, a także z zadaniami z zawodów centralnych 46 i 47 Olimpiady Biologicznej. Pomocne w przygotowaniach mogą być także fotografie oraz film z poprzednich zawodów. W zakładce informatory znajdują się dokumenty oraz materiał filmowy z poradami na temat przygotowania się do zawodów centralnych.

Recenzje prac badawczych

Każdy z uczestników otrzyma dwie szczegółowe recenzje, w których znajduje się dokładna analiza poszczególnych aspektów pracy w formie tabelarycznej oraz jedną opisową recenzję holistyczną, ujmującą całościowo słabe i mocne strony pracy. Recenzje szczegółowe będą autorstwa nauczycieli akademickich z całej Polski, a recenzenci zostali dobrani w taki sposób, żeby ich jednostka macierzysta była spoza okręgu uczestnika. Recenzje holistyczne będą wynikiem dwudniowego panelu dyskusyjnego, gdzie dziesięciu delegatów z komitetów okręgowych oraz przewodniczący komisji oceniających działających w czasie zawodów centralnych będzie dyskutować nad każdą z prac.

W wyniku panelu dyskusyjnego zostaną wystawione dla każdej z prac oceny w szkolnej skali od 1 (ndst.) do 6 (cel.). Nie przysługuje od tej oceny możliwość złożenia odwołania, ale uczestnik powinien podjąć dyskusję podczas obrony pracy w czasie trwania zawodów centralnych. Wstępnie wystawiona ocena może zostać po obronie zarówno podwyższona, jeżeli np. uczestnik wykaże, że obiekcje recenzentów były bezzasadne, lub obniżona, jeżeli zostaną ujawnione nowe okoliczności, np. niezgodność pracy z regulaminem.

Waga poszczególnych zadań w ocenie końcowej zawodnika

 • Każda z czterech pracowni praktycznych – 15% (łącznie 60%)
 • Egzamin pisemny – 20%
 • Obrona pracy badawczej – 20%

Poszczególne wagi zostały dobrane tak, aby każde z sześciu zadań miało porównywalną wagę odzwierciedlającą podobny poziom trudności oraz wysiłek uczestnika włożony w przygotowanie się do zawodów. Każda z pracowni praktycznych trwa 1 godz. 30 min., a egzamin pisemny 2 godz. Obrona pracy trwa około 15 min., ale jej wykonanie często angażowało zawodnika na wiele dni. Egzamin pisemny będzie składał się z 40 zadań, a na każdej z pracowni będzie można zdobyć maksymalnie 30 pkt. Oznacza to, że po uwzględnieniu powyższych wag udział jednego punktu w ocenie końcowej uczestnika będzie wynosił 0,5%.

Pragniemy podkreślić, że w czasie trwania zawodów niedopuszczalne jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Ujawnienie takiego urządzenia będzie wiązało się z natychmiastową i bezwzględną dyskwalifikacją uczestnika. Z tego powodu zalecamy pozostawienie telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i smartwatchy w hotelu. W czasie trwania zawodów KGOB nie umożliwia przechowania ww. urządzeń.