Zawody centralne

Informacje podstawowe

Zawody centralne odbędą się zgodnie z harmonogramem 47 Olimpiady Biologicznej w dniach 20-23 kwietnia na Wydziale Biologi Uniwersytetu Warszawskiego w budynku przy ulicy Miecznikowa 1. Obecność uczestników jest obowiązkowa od popołudnia 20 kwietnia, kiedy po uroczystym rozpoczęciu zawodów odbędzie się zapoznanie uczestników z poszczególnymi pracowaniami praktycznymi, a także przez cały dzień 21 i 22 kwietnia podczas trwania części praktycznej w sobotę oraz egzaminu teoretycznego i obrony pracy badawczej w niedzielę. Uroczyste zakończenie zawodów połączone z ceremonią udekorowania uczestników medalami odbędzie się rano w poniedziałek 23 kwietnia.

Informacje organizacyjne

Plan zawodów dla uczestnika

Plan zawodów dla nauczyciela

Przygotowania uczestników do zawodów

Komitety okręgowe Olimpiady Biologicznej będą prowadziły w kwietniu szkolenia przygotowujące uczestników do praktycznej części zawodów. Zakres szkolenia:

 • botanika (3-4 godz.):
  • wykonywanie preparatów mikroskopowych (w szczególności nietrwałych),
  • prowadzenie obserwacji mikroskopowych (obsługa mikroskopu, ustawieni oświetlenia, itd.),
  • rozpoznawanie organizmów w oparciu o klucze dychotomiczne,
  • wykonanie podstawowych barwień tkanek roślinnych.
 • zoologia (3-4 godz.):
  • sekcja bezkręgowców na przykładzie dżdżownicy i gąsienicy,
  • sekcja kręgowca na przykładzie pstrąga.
 • biochemia (4-5 godz.):
  • obsługa pipet automatycznych o zakresie objętości 2-20 μl, 20-200 μl i 200-1000 μl,
  • przygotowywanie roztworów (stężenia molowe i procentowe) oraz ich rozcieńczanie w celu przygotowania roztworu zawierającego właściwe stężenie wybranej substancji,
  • dobra organizacja pracy w laboratorium np. przy prowadzeniu reakcji enzymatycznych w wielu równoległych próbach.

Daty szkoleń zostaną opublikowane po 22 marca. Szkolenia będą się odbywały wyłącznie w okręgu macierzystym uczestnika, tzn. w okręgu wynikającym z lokalizacji szkoły, do której uczęszcza. Poza wyznaczonymi szkoleniami Komitet Główny ani komitety okręgowe nie prowadzą dodatkowych zajęć dla uczestników zawodów centralnych.

Prosimy uczestników oraz nauczycieli o zapoznanie się z programem Olimpiady Biologicznej określającym zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący podczas zawodów centralnych, a także z zadaniami z zawodów centralnych 46 Olimpiady Biologicznej. Pomocne w przygotowaniach mogą być także fotografie oraz film z ubiegłorocznych zawodów. W zakładce informatory znajdują się dokumenty oraz materiał filmowy z poradami na temat przygotowania się do zawodów centralnych.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników są właśnie rozsyłane do szkół drogą elektroniczną. Każdy z uczestników otrzyma dwie szczegółowe recenzje, w których znajduje się dokładna analiza poszczególnych aspektów pracy w formie tabelarycznej oraz jedną opisową recenzję holistyczną, ujmującą całościowo słabe i mocne strony pracy. Recenzje szczegółowe są autorstwa nauczycieli akademickich z całej Polski, a recenzenci byli dobierani w taki sposób, żeby ich jednostka macierzysta była spoza okręgu uczestnika. Recenzje holistyczne są wynikiem dwudniowego panelu dyskusyjnego, gdzie dziesięciu delegatów z komitetów okręgowych oraz przewodniczący komisji oceniających działających w czasie zawodów centralnych dyskutowało nad każdą z prac.

W wyniku panelu dyskusyjnego zostały wystawione dla każdej z prac oceny w szkolnej skali od 1 (ndst.) do 6 (cel.). Nie przysługuje od tej oceny możliwość złożenia odwołania, ale uczestnik powinien podjąć dyskusję podczas obrony pracy w czasie trwania zawodów centralnych. Wstępnie wystawiona ocena może zostać po obronie zarówno podwyższona, jeżeli np. uczestnik wykaże, że obiekcje recenzentów były bezzasadne, lub obniżona, jeżeli zostaną ujawnione nowe okoliczności, np. niezgodność pracy z regulaminem.

Waga poszczególnych zadań w ocenie końcowej zawodnika

 • Każda z czterech pracowni praktycznych – 15% (łącznie 60%)
 • Egzamin pisemny – 20%
 • Obrona pracy badawczej – 20%

Poszczególne wagi zostały dobrane tak, aby każde z sześciu zadań miało porównywalną wagę odzwierciedlającą podobny poziom trudności oraz wysiłek uczestnika włożony w przygotowanie się do zawodów. Każda z pracowni praktycznych oraz egzamin pisemny trwają 1 godz. i 30 min. Obrona pracy trwa około 15 min., ale jej wykonanie często angażowało zawodnika na wiele dni. Egzamin pisemny będzie składał się z 40 zadań, a na każdej z pracowni będzie można zdobyć maksymalnie 30 pkt. Oznacza to, że po uwzględnieniu powyższych wag udział jednego punktu w ocenie końcowej uczestnika będzie wynosił 0,5%.

Pragniemy podkreślić, że w czasie trwania zawodów niedopuszczalne jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Ujawnienie takiego urządzenia będzie wiązało się z natychmiastową i bezwzględną dyskwalifikacją uczestnika. Z tego powodu zalecamy pozostawienie telefonów komórkowych, tabletów i laptopów w hotelu. W czasie trwania zawodów KGOB nie umożliwia przechowania ww. urządzeń.