Regulamin

W latach 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 formuła Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej pozostaje zbliżona do dotychczas obowiązującej, tzn. funkcjonującej od reformy w 2016 r. Jednakże nowy regulamin zawiera szereg szczegółowych zmian – głównie porządkowych, ale także merytorycznych, w tym dotyczących pracy badawczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Olimpiada Biologiczna jest adresowana do dla uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, oraz uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

W związku z powyższym na pierwszych dwóch etapach Olimpiady – szkolnym i okręgowym – zadania są zgodne z wymaganiami zarówno nowej, jak i starej podstawy programowej, tzn. egzekwowane są jedynie wymagania, które znajdują odzwierciedlenie w obydwu podstawach programowych jednocześnie. Na etapie centralnym obowiązują wymagania zgodnie z programem Olimpiady, ustalonym przez KGOB i zawartym w załączniku do regulaminu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią nowego regulaminu przed rozpoczęciem planowania i wykonywania pracy badawczej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Dopuszczalne są prace, które nie polegają na wykonywaniu doświadczeń ani prowadzeniu obserwacji, ale poddają analizie wyniki uzyskane przez inne osoby pod warunkiem, że taka analiza rozwiązuje nowy, oryginalny problem badawczy (nie stanowi wyłącznie przeglądu lub odzwierciedlenia dotychczasowego stanu wiedzy).
   Zapis ten otwiera możliwość wykonywania prac badawczych o charakterze bioinformatycznym.
  1. W pracy badawczej niedopuszczalne są doświadczenia z użyciem organizmów zawierających lub produkujących związki halucynogenne lub odurzające za wyjątkiem drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae) wytwarzających alkohol etylowy.
   Zapis ten wynika z korelacji regulaminu Olimpiady Biologicznej z nową podstawą programową biologii dla szkół ponadpodstawowych, w której zawarta jest lista obowiązkowych doświadczeń i obserwacji.
  1. Egzaminy pisemne składają się w większości, a więc w ponad 50%, z zadań zamkniętych.
   W poprzednich trzech latach udział zadań zamkniętych wynosił co najmniej 90%.
  1. Do zawodów III stopnia (centralnych) kwalifikowanych jest około 70 uczestników.
   W poprzednich trzech latach było kwalifikowanych około 80 osób.
  1. W czasie zawodów III stopnia pracownie praktyczne mogą z roku na rok dotyczyć różnych dyscyplin naukowych spośród: zoologii, botaniki, mykologii, biologii molekularnej, biochemii, ewolucjonizmu, filogenetyki, bioinformatyki oraz metodologii badań naukowych ze statystyką.
   W poprzednich trzech latach były każdego roku te same cztery pracownie: botaniczna, zoologiczna, biochemiczna oraz statystyczno-filogenetyczna.
  1. Finalistami zostają uczestnicy zawodów III stopnia, którzy osiągną co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.
   W poprzednich trzech latach finalistami zostawało 60 uczestników z najlepszym wynikiem. Od teraz uczestnicy muszą pokonać samych siebie, a nie kolegów – potencjalnie wszyscy uczestnicy zawodów centralnych mogą zostać finalistami.
 1. Zostały doprecyzowane przepisy dotyczące trybu odwoławczego. Autorem odwołania co do zasady jest uczestnik (wyklucza się rodziców, opiekunów oraz nauczycieli), a pisma przyjmowane są wyłącznie drogą poczty elektronicznej wysyłanej na adres kgob@biol.uw.edu.pl Regulamin określa ponadto wzór odwołania.