Aktualności

Rejestracja uczestników 50 Olimpiady Biologicznej

Już 1 czerwca zostanie otworzona rejestracja uczestników kolejnej, jubileuszowej 50. edycji Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły techniczne znajdują się w zakładce Rejestracja.

W tej chwili trudno przewidzieć, jaki wpływ na jesienne zawody szkolne Olimpiady Biologicznej będzie miała pandemia COVID-19. Na razie wychodzimy z założenia, że zawody odbędą się w dotychczasowej formule i zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

Jednakże zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli na bieżąco, w trakcie trwania roku szkolnego, ingerować w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kształt regulaminu Olimpiady. Rozważamy różne scenariusze awaryjne, ale na razie jest zbyt wcześnie, żeby nakreślić szczegóły.

IBO 2020

Zgodnie z oświadczeniem z 26 marca 2020 r. wydanym przez Komitet Organizacyjny 31. Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, tegoroczna Olimpiada planowana na 3-11 lipca w Nagasaki (Japonia) została odwołana. Komitet Organizacyjny umotywował decyzję odwołaniem z powodu pandemii COVID-19 Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio.
Komitet Organizacyjny jednocześnie zastrzegł w oświadczeniu, że zostaną zorganizowane zdalne zawody – Wyzwanie Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej (ang. International Biology Olympiad Challenge, dalej IBO Challenge). W chwili obecnej szczegóły dotyczące organizacji IBO Challenge są wciąż ustalane i wiadomo jedynie, że wezmą w nich udział zawodnicy wybrani na szczeblu krajowym w poszczególnych państwach.

O szczegółach IBO Challenge będziemy Państwa informować, gdy zostaną one podane do publicznej wiadomości, najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja br.

Treść oświadczenia Komitetu Organizacyjnego: ibo2020.org/en/event-info/regarding-covid-19/

Regulacje w sprawie olimpiad

Wczoraj, 25 marca br., zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów. Najważniejsze rozstrzygnięcia przedstawiamy poniżej:

 1. od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od  26 marca br., olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;
 2. wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad;
 3. należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.;
 4. organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej.

Jednocześnie informujemy, że przepisy dotyczą wszystkich olimpiad przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych –  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Recenzje prac badawczych – aktualizacja

Pojawiają się liczne pytania o recenzje prac badawczych i ich ewentualne wykorzystanie do stworzenia listy rankingowej zawodów centralnych.

Podstawowe recenzje prac badawczych zostały już wykonane, ale ze względu na wprowadzenie stanu epidemii i zaostrzenie ograniczeń w przemieszczaniu się ludności niemożliwe jest sprostanie zapisom regulaminu ujętym w pkt. 4.6.i: „Najpóźniej na początku kwietnia odbywa się kilkudniowe posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, podczas którego omawiane są prace badawcze i wystawiane są holistyczne recenzje prac badawczych”.

Z powyższego powodu recenzje prac badawczych w bliżej nieokreślonym terminie zostaną wykorzystane przez KG jedynie do celów edukacyjnych, tzn. nie będą służyły do stworzenia listy rankingowej zawodów centralnych.

Przypominamy, że wg aktualnego stanowiska MEN wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów centralnych otrzymują tytuł finalisty. Zawody centralne są odwołane, a więc nie powstaje też lista rankingowa zawodów centralnych, czego konsekwencją jest wstrzymanie w roku szkolnym 2019/2020 wydawania zaświadczeń laureata. Cały czas czekamy jednak na stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, które umożliwi odpowiednie zmiany w regulaminie Olimpiady Biologicznej. Na tę chwilę nie ma podstawy prawnej do wydawania żadnych zaświadczeń.

XXIV Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – wrzesień 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do  udziału w XXIV Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem:

Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych – w szkole i na uniwersytecie. W szczególności weźmiemy pod uwagę doświadczenia dydaktyków zdobyte w okresie zdalnego nauczania związanego z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

Sesje tematyczne:

 • Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nauczanie zdalne w szkołach i na uniwersytetach?
 • Jakie jest miejsce nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się uczniów i studentów w dobie globalnych zmian?
 • Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni i szkół mają zmiany przepisów prawnych?
 • Jak zmienia się proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli?
 • Czy o zmianach środowiska i problemach globalnych uczymy adekwatnie do realiów dzisiejszego świata?
 • Jak uczyć o zmianach klimatu, o utracie różnorodności biologicznej, o gospodarowaniu przestrzenią? Jak dotrzeć z tą wiedzą do szerokiej grupy odbiorców?
 • Jak na globalne zagrożenia środowiska możemy reagować lokalnie i jakich kompetencji potrzebuje uczeń i student by hasło „rozwój zrównoważony” kierować na działanie?

Termin: 28-30 września 2020 roku

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy: nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów, doktorantów i dydaktyków akademickich zajmujących się kształceniem studentów, w tym przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.

Prosimy o  zapoznanie się z komunikatem nr 1.

W komunikacie nr 2 prześlemy wszystkie informacje dotyczące rejestracji.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji do wszystkich zainteresowanych.

Korespondencja elektroniczna

Informujemy, że biuro Komitetu Głównego wykonuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 wyłącznie pracę zdalną. W związku z tym wszelkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Korespondencja wysłana pocztą tradycyjną zostanie odebrana dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia. Biuro Komitetu Głównego do odwołania nie wysyła żadnej korespondencji papierowej, włącznie z zaświadczeniami o kwalifikacji do zawodów centralnych oraz zaświadczeniami o przyznanych tytułach.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników 49 Olimpiady Biologicznej przebiegają bez większych zakłóceń. Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznego recenzenci oraz biuro Komitetu Głównego wykonują pracę zdalną, ale niestety przewidujemy opóźnienia wynikające np. z opieki pracowników nad dziećmi w wieku szkolnym.

Czekamy na decyzję MEN w jakim stopniu Komitet Główny mógłby wykorzystać wyniki recenzji prac badawczych w celu utworzenia listy rankingowej zawodów centralnych. Na tę chwilę zostało odwołane spotkanie panelistów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Nie wyobrażamy sobie także ustnej obrony pracy badawczej, ale rozważamy jej formę korespondencyjną. Wymagałoby to jednak zmian w regulaminie Olimpiady, a to z kolei pociąga konieczność zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (obecnie prawo nie pozwala na zmianę regulaminu w ciągu roku szkolnego).

Komitet Główny zakłada, że nawet jeżeli prace badawcze nie zostaną wykorzystane do utworzenia listy rankingowej, to będą rozesłane do uczestników w celach czysto edukacyjnych.

Tytuły finalisty i laureata

Na tę chwilę, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych 49 OB uzyskują tytuł finalisty. Informacje o ewentualnym udostępnieniu listy rankingowej zawodów centralnych oraz zasadach jej tworzenia będziemy informowali Państwa w kolejnych komunikatach, gdy decyzje w tej sprawie uzyskamy z MEN.

Według stanowiska Ministerstwa z dnia 16 marca 2020 r. nie przewiduje się utworzenia listy rankingowej i przyznania tytułów laureatów 49 OB.

Odwołanie zawodów centralnych 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) z dnia 16 marca 2020 roku, etap centralny Olimpiady Biologicznej zostaje odwołany. Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu centralnego przyznany zostaje tytuł finalisty, gwarantujący skorzystanie z przysługujących im uprawnień. O zasadach wyłonienia uczestników do udziału w  Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej poinformujemy w kolejnym komunikacie.

W najbliższych dniach na adresy poczty elektronicznej szkół zostaną rozesłane dokumenty potwierdzające kwalifikację poszczególnych uczestników do etapu centralnego OB. Dokumenty w wersji papierowej, razem z zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu finalisty, zostaną wysłane w późniejszym terminie, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Przewodniczący KGOB
dr hab. Piotr Bębas