Wyniki I etapu Olimpiady Biologicznej!

Szanowni Państwo!

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań KGOB opracowało ostateczny model odpowiedzi (analiza odwołań oraz zmiany w kluczu odpowiedzi znajdują się w pliku PDF Analiza odwołań). Na jego podstawie wszystkie prace zostały sprawdzone przez pod kątem technicznym (kodowanie zadań zamkniętych). Dodatkowo wszystkie prace ocenione przez Komisje Szkolne na 20-25 punktów wraz z 10% losowo wybranych prac zostały sprawdzone również pod katem oceny rozwiązań zadań otwartych. Na bazie tych danych została stworzona lista rankingowa.

Szczegółowe zestawienie punktacji widoczne jest w Systemie Obsługi Konkursu po zalogowaniu się przez Dyrektora Szkoły, kliknięcie zakładki „Konkurs” i wgląd do protokołu. Uczniowie wstępnie zakwalifikowani zaznaczeni są kolorem zielonym. Dla tych też uczniów w zakładce „Moja Szkoła” pojawił się przycisk „Wgraj plik z pracą badawczą”. Wstępna kwalifikacja oznacza, iż po wgraniu pliku z pracą badawczą (do 9 stycznia 2017 r.) i spełnieniu przez nią wymogów formalnych Uczeń kwalifikowany jest do II etapu Olimpiady Biologicznej (etap okręgowy).

Zawody szkolne – procedura odwoławcza

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pkt. 4.2.1. x Regulaminu Olimpiady Biologicznej:

„Uczestnikowi zawodów szkolnych przysługuje prawo odwołania się od klucza odpowiedzi w przypadku, gdy uzna, iż pytanie zawierało błędy merytoryczne w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia zawodów”

Odwołanie należy złożyć pisemnie do dnia 13.10.2016 r. drogą elektroniczną na adres: kgob@biol.uw.edu.pl lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
ul. I. Miecznikowa 1 pok. 26A
02-096 Warszawa

Odwołanie może wnieść zarówno Uczestnik jak i opiekun zgodnie z pkt. 6.2 Regulaminu Olimpiady Biologicznej:

„Odwołanie Uczestnik składa bezpośrednio lub w jego imieniu – nauczyciel lub prawny opiekun, na piśmie do Przewodniczącego KG w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia modelu odpowiedzi lub wyników punktowych w przypadku egzaminów pisemnych odbywających się podczas zawodów I i II stopnia. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis oraz dane kontaktowe zarówno do szkoły jak i do ucznia.”

Odwołania telefoniczne lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Zgodnie z pkt. 6.4.: „Przewodniczący KG rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana na adres autora odwołania oraz do Dyrektora Szkoły, w której uczy się Uczestnik.”

Komisje Szkolne prosimy o spójną ocenę prac wg zasad oceniania rozwiązań zadań opublikowanych w dniu egzaminu. Po nadesłaniu wszystkich odwołań Prezydium KGOB podejmuje decyzję o ich uznaniu bądź odrzuceniu i w przypadku modyfikacji klucza odpowiedzi weryfikuje wyniki uzyskane przez WSZYSTKICH Uczestników danej edycji Olimpiady. Zgodnie zaś z harmonogramem nie później niż dnia 31.10.2016 r. ogłasza ostateczne wyniki eliminacji szkolnych.

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

Procedura przeprowadzania zawodów szkolnych Olimpiady Biologicznej

Aby prawidłowo przeprowadzić zawody szkolne Olimpiady Biologicznej proszę przestrzegać poniższego planu.

Należy zalogować się do SOK (Systemu Organizacji Konkursów) za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które otrzymali Państwo podczas rejestracji szkoły http://rejestracja.olimpbiol.pl

Proszę kliknąć zakładkę „Moja Szkoła” i sprawdzić czy dane Szkoły są poprawne.

1. Pobranie testu

Aby pobrać test, należy kliknąć zakładkę „Konkurs”, a następnie wybrać „Pokaż informacje o konkursie” . Otworzy się  strona z datami dotyczącymi Etapu szkolnego.

Proszę wybrać: „Etap szkolny – testy” i kliknąć „Pobierz plik” .

Test będzie dostępny  7 października 2016 roku od godziny 9.00.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad  poufności! Zgodnie z regulaminem Olimpiady Biologicznej:

„W przypadku ujawnienia informacji prawnie chronionych przed rozpoczęciem egzaminu lub nieprawidłowości w działaniach Komisji Szkolnej polegających na bezpośrednim i celowym zawyżaniu wyniku Uczestnika, Szkoła jest dyskwalifikowana na okres trzech lat z zawodów OB. O zdarzeniu informowane jest MEN oraz Kuratorium Oświaty właściwe dla danej jednostki dydaktycznej.” (Regulamin OB pkt. 4.2.1.vi)

Test oraz karty odpowiedzi proszę wydrukować dla każdego ucznia biorącego udział w zawodach. Karty odpowiedzi muszą być wydrukowane dwustronnie! Uczestnicy zobowiązani są do ich wypełniania długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Niezbędne jest podanie przez Ucznia numeru PESEL.

2. Przeprowadzenie Testu

Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwa Komisja Szkolna, w skład której musi wchodzić przynajmniej jeden nauczyciel biologii. Przewodniczącym Komisji Szkolnej także musi być nauczyciel biologii.

Test rozpoczyna się w całej Polsce 8 października o godzinie 9.00 i trwa do godziny 10.30.

Nie ma możliwości przeprowadzenia zawodów w innym terminie!

3. Pobranie klucza odpowiedzi

Klucz odpowiedzi będzie dostępny w od godziny 11.00. Aby je pobrać należy:

Wybrać zakładkę „Pokaż informacje o konkursie” .

Otworzy się  strona z datami dotyczącymi Etapu szkolnego.

Proszę wybrać : „Etap szkolny – odpowiedzi” i kliknąć „Pobierz plik”.

Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany także na stronie internetowej Olimpiady Biologicznej.

4. Przesłanie danych

Komisja Szkolna ocenia prace i przesyła wyniki za pomocą systemu elektronicznego (SOK) nie później niż 4 dni od dnia zawodów, czyli do 12 października 2016 roku. Protokół będzie dostępny w systemie obsługi konkursu od dnia eliminacji szkolnych przez 4 dni.

Aby przesłać dane, należy kliknąć zakładkę „Konkurs” a następnie  „Wypełnij protokół”. Po wypełnieniu protokołu i przesłaniu go drogą elektroniczną do KGOB, należy go wydrukować, a członkowie Komisji Szkolnej zobowiązani są się na nim podpisać.

Komisja sporządza kopie sprawdzonych arkuszy odpowiedzi Uczestników, które archiwizuje Dyrektor Szkoły do końca danego roku szkolnego. Oryginały arkuszy odpowiedzi wraz z uzupełnionym protokołem w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia odbycia zawodów, czyli do 12 października Dyrekcja Szkoły przesyła do biura KGOB w Warszawie. Uczestnicy, których arkusze zostaną wysłane w późniejszym terminie nie są klasyfikowani (decyduje data stempla pocztowego).

Odrzucone tematy prac badawczych

Szanowni Państwo,

W przypadku odrzucenia tematu pracy badawczej do Uczestnika oraz Dyrektora szkoły zostaje wysłana wiadomość z uzasadnieniem decyzji. Gdyby treść wiadomości pozostawiała wątpliwości, jak poprawić temat pracy badawczej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym. Dane teleadresowe komitetów okręgowych znajdują się zakładce „kontakt” w pliku PDF do pobrania.